• Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Lekarzy
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner

Rozporządzenia NFZ

Zarządzenie Nr 47/2013/DI

Zarządzenie Nr 47/2013/DI
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 6 września 2013 r.


w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML, stosowane do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
§ 2.
Komunikat stanowiący załącznik:
1) nr 1 do zarządzenia ma zastosowanie do komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych, przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia, począwszy od września 2013 r. oraz następnych;
2) nr 2 do zarządzenia ma zastosowanie do komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych kończących się w sierpniu 2013 r.
§ 3.
Z dniem 30 września 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 4/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia ds. Finansowych
Wiesława Kłos

Zmierz ciśnienie bezpłatnie, Olsztyn, Wańkowicza 5