• Zaopatrzenie Medyczne Baner
 • Zaopatrzenie Medyczne Baner
 • Zaopatrzenie Medyczne Baner
 • Zaopatrzenie Lekarzy
 • Zaopatrzenie Medyczne Baner

Akademia NFZ

logo akademia nfzAkademia NFZ to projekt, w ramach którego powstałą platforma edukacyjno-informacyjna, prowadzone będą szkolenia w formie e-learningowej jak i kursy stacjonarne. Zachęcać ma personel medyczny, a także pacjentów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Informacje o projekcie:

Narodowy Fundusz Zdrowia jest beneficjentem systemowym realizującym projekt „Akademia NFZ„, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 14 listopada 2011 roku. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 roku i obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Akademia NFZ” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wchodzi w skład:

 • Priorytetu II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Działania 2.3: Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Poddziałania 2.3.3: Podniesienie jakości w ochronie zdrowia.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku do świadczeniodawców (podmioty prowadzące działalność leczniczą w oparciu o kontrakt z NFZ) oraz w stosunku do świadczeniobiorców (pacjentów) poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Wzrost poziomu wiedzy pracowników podmiotów świadczących usługi medyczne na temat: zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom; zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych; zasad raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych; zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów na świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych,
 • Wzrost poziomu wiedzy świadczeniobiorców (pacjentów) na temat zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz przysługujących im praw,
 • Wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na usługi medyczne oraz wsparcie rozwoju systemu JGP,
 • Wypracowanie narzędzia weryfikacji skuteczności przyjętych przez NFZ rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu JGP oraz przyjętego modelu polityki informacyjnej ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami.

Z uwagi na to, że głównym celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej oraz pacjentów poprzez edukację i przekazywanie informacji, głównym działaniem realizowanym w ramach projektu jest przeprowadzenie serii szkoleń dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej, które posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie innych tytułów. Do grupy tej należą osoby, które w swojej pracy stykają się z tematyką obsługi pacjenta a także pracownicy działów administracyjnych odpowiedzialni za m. in. proces kontraktowania, sprawozdawczości lub przygotowujący oferty w ramach konkursów NFZ. Uczestnicy projektu rekrutować się będą z kadry zarządzającej, pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych (analitycy, lekarze, pielęgniarki), a także personelu obsługowego (m.in. sekretarki, recepcjonistki). Grupę beneficjentów okołoprojektowych stanowić będą pacjenci jako odbiorcy treści dotyczących świadczeń zdrowotnych finansowanych za środków publicznych oraz prawach im przysługujących, zamieszczanych w dedykowanym module na platformie internetowej.

Szkolenia mają za zadanie pozytywny wpływ na rozwijanie umiejętności efektywnego zarządzania oraz skutecznego stosowania wiedzy praktycznej wśród kadry zoz. Poprawie ulec ma poziom usług medycznych, obsługa pacjenta wraz z dostarczaniem właściwej informacji na każdym etapie jego obsługi jak również relacje między personelem a pacjentami.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości szans w tym zasady równości płci.

Szkolenia przeprowadzone będą metodą tradycyjną oraz e-learningową. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a poprzedzi ją kampania informacyjna. Od uczestników będzie wymagane wypełnienie formularza z danymi osobowymi wraz ze zgodą na ich przetwarzanie oraz deklaracja uczestnictwa.
Zakres tematyczny szkoleń obejmuje następujące tematy:

 • zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom,
 • zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,
 • zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce,
 • zasady raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych,
 • zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów na świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych
 • prawa pacjenta.

Ponadto, w ramach Projektu Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje również następujące działania:

 • organizacja 3 otwartych konferencji specjalistycznych, które informują równocześnie o postępach w realizacji Projektu,
 • przygotowanie platformy e-learningowej, na której uruchomione zostaną szkolenia on-line oraz moduł informacyjny dla pacjentów nt. świadczeń zdrowotnych realizowanych przez zoz oraz praw im przysługujących,
 • przygotowanie publikacji instruktażowej nt. e-learningu w formie papierowej oraz elektronicznej
 • przygotowanie i wydanie podręcznika dla pacjentów zawierającego treści dotyczące praw pacjenta oraz informacje ułatwiające poruszanie się po systemie,
 • przygotowanie i wydanie publikacji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty Projektu.